Statut - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT
SĄDECKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI „ZŁOTA RYBKA”
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą stowarzyszenia jest Nowy Sącz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji - krajowych i międzynarodowych - na zasadach pełnej autonomii.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
2) Propagowanie pedagogiki Marii Montessori.
3) Wspieranie Miejskiego Przedszkola nr 14 w Nowym Sączu oraz innych placówek szkolno-wychowawczych.
4) Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
5) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w tym w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
6) Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania kultury.
7) Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania rękodzieła artystycznego.
8) Wspieranie i upowszechnianie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki.
9) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10) Upowszechnianie i organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży dorosłych poprzez sport i rekreację.
11) Działalność integracyjna wśród rodziców i dzieci.
12) Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej (ruchowej).
13) Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
14) Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
15) Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.
16) Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych.
17) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
18) Upowszechnianie i wspieranie sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej (kultura fizyczna).
19) Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
20) Propagowanie sportu jako środka terapeutycznego.
21) Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych.
22) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.
23) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
24) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
25) Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej.
26) Działalność charytatywna.
27) Promocja i organizacja wolontariatu.
28) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

§ 8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 7 poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
2) prowadzenie przedszkoli i szkół,
3) zakup sprzętu i innych materiałów niezbędnych w procesie edukacji i wychowania oraz udostępnianie i przekazywanie tego sprzętu i materiałów,
4) prowadzenie różnorodnych zajęć manualnych oraz form wyrazu artystycznego (np. warsztaty plastyczne, rękodzieło, teatrzyk, chór),
5) prowadzenie działalności doradczej,
6) organizowanie szkoleń, kursów, odczytów, sympozjów, seminariów, wykładów, konferencji, prelekcji i debat,
7) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i krajoznawczych,
8) organizowanie obozów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych,
9) organizowanie wymian dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół,
10) organizowanie zawodów sportowych,
11) organizowanie wystaw, konkursów i przeglądów,
12) prowadzenie działalności wydawniczej,
13) prowadzenie działalności promocyjno - informacyjnej, w tym organizowanie kampanii społecznych,
14) prowadzenie portali internetowych,
15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi oraz ich związkami, ze szkołami wyższymi, administracją publiczną, mediami oraz sektorem prywatnym,
16) wsparcie merytoryczne rzeczowe i finansowe osób i instytucji w tym działalność stypendialną.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
4. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest działalnością statutową prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
5. Działalność określona w ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13, może mieć charakter odpłatny.
6. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 1 w zw. z ust. 5 zakresów podejmuje Zarząd w formie uchwały.
7. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
8. Przychód z działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
9. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych 2) wspierających 3) honorowych

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkostwa wraz z rekomendacją dwóch członków
Stowarzyszenia. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
3) zgłaszać projekty uchwał,
4) uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
5) odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
6) brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
7) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
8) korzystać z udogodnień i urządzeń Stowarzyszenia,
9) noszenia odznaki członkowskiej.

§ 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
3) uczestniczenie w Walnych Zebraniach oraz posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dana osoba jest jego członkiem,
4) regularne opłacanie składek członkowskich,
5) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania z głosem doradczym.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych (w przypadku osób fizycznych) lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
c) nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym w szczególności nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
2. Stwierdzenie ustania członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu.
3. Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały na piśmie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku kalendarzowym. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu. 5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE
§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 14 dni przed planowanym terminem obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 30 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
5. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący Walnego Zebrania.
6. Walne Zebranie uchwala regulamin swojego funkcjonowania.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
1) decyzji Zarządu,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania - Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie planów gospodarczych i finansowych,
4) wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) uchwalenie wysokości składki członkowskiej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
10) uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD
§ 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 25

1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: prezesa, wiceprezesa, i skarbnika. Zarząd może wybrać sekretarza
3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
4. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub sekretarz z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Zarządu lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności sekretarz. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz Zarządu bądź inny członek Zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej,
5) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,
6) organizacja biura Stowarzyszenia,
7) zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
10) podjęcie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,
11) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
12) podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego i zakresu działalności pożytku publicznego,
13) określenie zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
14) ustalanie wysokości opłat w ramach odpłatnej działalności statutowej,
15) uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, przyznawanie ulg oraz zwalnianie członków z obowiązku opłacenia składki członkowskie,
16) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
17) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
18) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
19) przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
20) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
21) zwoływanie Walnego Zebrania,
22) powoływanie i zatwierdzanie komisji zespołów, sekcji tematycznych, oraz określenie ich zadań,
23) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest prezes i inny członek Zarządu działający łącznie albo sekretarz i inny członek Zarządu działający łącznie. W sprawach niepociągających dla Stowarzyszenia skutków majątkowych upoważniony jest prezes lub sekretarz działający jednoosobowo.
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej w terminie do 30 dni.
8. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej uregulowane zostaną, w uchwalonym przez ten organ, regulaminie Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,
3) ocena rocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
4) opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,
5) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
6) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
7) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
8) zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku nie wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków określonych w § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2,
9) przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
3) dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;
5) wpływy z wpłat i opłat adresatów realizowanych projektów (zadań publicznych);
6) dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.
4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

§ 31

1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
5. Przychód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
6. Prowadzona przez Stowarzyszenie nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

§ 32

Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepis § 20 ust. 4, w zakresie tzw. drugiego terminu Walnego Zebrania, stosuje się odpowiednio.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepis § 20 ust. 4, w zakresie tzw. drugiego terminu Walnego Zebrania, stosuje się odpowiednio.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego