Koncepcja pracy - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Przedszkolu
 
 
 
 

KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR14
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM.MARII MONTESSORI
W NOWYM SĄCZU
2017-2022 
 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie
o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku  w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U z 2017r , poz. 1658), rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017
w sprawie wymagań wobec szkół i przedszkoli  ( Dz,. U. z 2017 r,  poz.1611)   oraz w statucie przedszkola.


ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa polskiego wobec edukacji przedszkolnej,  diagnoza realizowanej poprzednio  koncepcji pracy przedszkola, wnioski z ewaluacji wewnętrznej  oraz ewaluacji zewnętrznej.  Uwzględniono również możliwości przedszkola, jego bazę, potrzeby, kwalifikacje pracowników i potrzeby środowiska lokalnego.

 
 

O NASZYM PRZEDSZKOLU
„Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko to tylko możliwe”. Maria Montessori


Placówka powstała 1 września 1977 roku, zlokalizowana jest  w Nowym Sączu, na ulicy Nawojowskiej 9, na osiedlu  Millenium.
Mieści się w wolno stojącym, dużym, kolorowym, jednopiętrowym budynku, który  przystosowany jest również  do dzieci niepełnosprawnych, posiada podjazd oraz windę.  Dla naszego przedszkola dziecko, jego bezpieczeństwo i indywidualny rozwój jest naszym priorytetem.
W środowisku wyróżniamy się  realizacją pedagogiki Marii Montessori, programów autorskich nauczycieli oraz rozwijaniem uzdolnień i talentów dzieci.  W naszym przedszkolu  panuje niepowtarzalny klimat , który tworzą dzieci ich rodzice oraz pracownicy przedszkola. Przywiązujemy dużą wagę do aktywnej współpracy z rodzicami oraz  środowiskiem lokalnym. Kultywujemy polską kulturę i tradycje między innymi przez udział dzieci w przedszkolnym zespole folklorystycznym „Sądeckie Dzieci”, poznajemy również tradycje i kulturę innych narodów Europy i świata.    Naszym  atutem są przestronne sale wraz
z  przygotowanym otoczeniem , wyposażone w atrakcyjny dla dzieci materiał rozwojowy oraz  ukwiecony, zadrzewiony ogród wraz z nowym placem zabaw, który powstał dzięki pracy społecznej członków Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka” oraz wielu wspaniałych osób którzy wspierają naszą placówkę.       
Przedszkole ma swoje logo, hymn przedszkola a każda grupa ma swoją nazwę . W przedszkolu funkcjonuje 6 grup zróżnicowanych wiekowo. Cztery  grupy przedszkolne pracują w oparciu o metodę Marii Montessori, jedna grupa jest grupą integracyjną, dwie grupy pracują jako grupy konwencjonalne.  Zapewniamy bezpłatne zajęcia dodatkowe, jak  zajęcia umuzykalniające, naukę j.angielskiego, ćwiczenia
i zabawy korekcyjne, zajęcia logopedyczne, dla dzieci niepełnosprawnych indywidualne zajęcia  rewalidacyjne, zajęcia plastyczne oraz teatralne. Przedszkole codziennie przyrządza smaczne
i odpowiednie posiłki dla dzieci, gdyż posiadamy  zaplecze kuchenne .


 
 

MISJA  PRZEDSZKOLA:
"Nasze przedszkole to miejsce,  w którym zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze bezpieczeństwa i tolerancji, w duchu idei integracji i pedagogiki            Marii Montessori"

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznego, wszechstronnego i indywidualnego rozwoju dzieci
Nasi absolwenci to dzieci samodzielne, ciekawe świata, posiadające  umiejętności zapewniające im sukces na kolejnych szczeblach edukacji.

Jako nauczyciele oraz pracownicy przedszkola dążymy do osobistego i zawodowego rozwoju.
Realizujemy  pedagogikę Marii Montessori oraz innowacyjne metody w pracy z dziećmi.
Rodzice inicjują i wspólnie z pracownikami realizują swoje działania związane z pracą przedszkola.
Przedszkole jest rozpoznawane w środowisku lokalnym, promuje swoje działania i współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
Wspomagamy w rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Integracja towarzyszy nam na co dzień w naszych działaniach.
Realizujemy działania służące budzenia przywiązania do tradycji i kultury własnej rodziny, regionu
i naszego kraju  w powiązaniem z dziedzictwem kulturowym Europy i świata.
Nasze przedszkole jest innowacyjnym miejscem ze specjalnie przygotowanym otoczeniem i naturalnym placem zabaw, które stanowi miejscem aktywności dzieci.


NASZ ABSOLWENT

Jest bardzo dobrze przygotowany do roli ucznia, wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności stosownie do swoich możliwości.
Posiada umiejętności społeczne, przestrzega zasad zgodnego  funkcjonowania w grupie społecznej; ma poczucie swojej wartości i niepowtarzalności, jest radosne i otwarte na innych.
Jest samodzielny i aktywny w działaniu na miarę swoich możliwości, posiada motywację i radość uczenia się,  potrafi stosować różnorodne formy komunikacji z innymi ludźmi.
Jest otwarte na innych, wrażliwe, dostrzega inność drugiej osoby, postaw, przekonań.
Jest ciekawe świata i ludzi, otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy, szanuje przyrodę
i swoje otoczenie.

Wie, co sprzyja i zagraża zdrowiu, potrafi szukać rozwiązania w trudnych sytuacjach na miarę swoich możliwości.  
Posiada wiele doświadczeń w zakresie rozwijania swoich zdolności i umiejętności.
Ma bezpośredni  kontakt z różnymi formami sztuki, muzyką, plastyką, teatrem, jest wrażliwe na piękno.
Zna tradycje i kulturę  rodzinną, regionalną i narodową.

ZASOBY LUDZKIE

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną, kompetentną, zaangażowaną
i współpracującą ze sobą kadrę pedagogiczną.
W przedszkolu pracują pracownicy niepedagogiczni, którzy współuczestniczą w tworzeniu bezpiecznych
i przyjaznych dla dzieci warunków rozwoju dzieci.

ZASOBY MATERIALNE

Budynek przedszkola jest nowoczesnym, zmodernizowanym miejscem dla dzieci; posiada 6 dużych, przestronnych sal, ze specjalnie przygotowanym otoczeniem oraz zmodernizowany holl, jako miejsce zajęć dodatkowych.
Są cztery grupy pracujące w oparciu o  pedagogikę M.Montessori, w tym grupa integracyjna.
Budynek przedszkola jest bez barier architektonicznych.
Jest duży, naturalny, zmodernizowany ogród przedszkolny.


CELE GŁÓWNE NA LATA 2017 - 2022

Systematyczne, profesjonalne  diagnozowanie umiejętności dzieci  podstawą  do rozwoju dziecka.
Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu wszechstronnej  aktywności dziecka, w tym aktywności twórczej.
Realizacja metody Marii Montessori.
Realizacja innowacji pedagogicznej „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”.
Wykorzystanie metody projektu oraz innych innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Kontynuacja  dobrych tradycji wypracowanych przez placówkę.
Kształtowanie we współpracy z rodzicami i środowiskiem , świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, odpowiednich postaw przyrodniczych i ekologicznych dzieci i dorosłych.
Organizacja atrakcyjnych imprez i uroczystości.
Promocja działań przedszkola, nawiązywanie współpracy oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami
z innymi.
Dalsze prace nad modernizacją bazy przedszkola.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego